Działania profilaktyczne są niezmiernie ważnym elementem organizacji bhp na miejscu pracy operatora sprzętu budowlanego, ponieważ minimalizują one negatywny wpływ wykonywanej pracy na zdrowie człowieka oraz minimalizują możliwość wystąpienia sytuacji zagrażających życiu, operator sprzętu budowlanego Wrocław. Oto kilka zasad, do których trzeba się stosować, aby zapewnić operatorom sprzętu jak największe bezpieczeństwo pracy na budowie.

Podczas robót ziemnych należy dbać o zabezpieczanie wykopów, wykonywanie skarp pochylone i umocnienia pionowych ścian.

Maszyny wykonujące wykopy nie mogą znajdować się tuż przy wykopie w celu uniknięcia przewrócenia maszyny.

Należy stosować bezpieczne zasady składowania urobku, m.in. przestrzegać odległości od wykopu, w celu ograniczenia zawalenia się ściany wykopu pod wpływem zbyt dużego obciążenia.

3Pracownik powinien zostać wyposażony w odzież roboczą, buty ochronne, kask, okulary i rękawice ochronne. Podczas wykonywania pracy, pracownik jest zobowiązany stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej. Kask ochronny i kamizelkę odblaskową operator musi stosować zawsze po wyjściu z kabiny maszyny. W przypadku przekroczeń norm hałasu, pracownik musi zostać wyposażony w ochronniki słuchu.

W celu zmniejszenia drgań mechanicznych przenoszonych górnymi kończynami, siedziska w maszynach powinny być zamocowane na amortyzujących uchwytach, a podczas pracy z urządzeniami emitującymi wibracje, Pracownik powinien używać rękawice antywibracyjne.

Prace należy tak organizować aby zapewnić przerwy w pracy co zmniejsza obciążenie psychiczne i fizyczne pracownika.

Maszyny i urządzenia powinny być poddawane systematycznym przeglądom technicznym, a wszelkie usterki powinny być zgłaszane i usuwane. Nie wolno wykonywać prac na sprzęcie bez ważnych przeglądów technicznych i uszkodzonych. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien sprawdzić działają systemy ostrzegawcze, sygnały świetlne i dźwiękowe.

Należy wyznaczyć strefę prac niebezpiecznych, w celu ograniczenia dostępu osób postronnych i uniknięcia potrąceń, a przygotowane wykopy należy zabezpieczyć balustradami.

W kabinach nie powinny znajdować się urządzenia powodujące odblaski od swojej powierzchni i powodujące olśnienia.