4Operator sprzętu budowlanego Zabrze to osoba, która zapoznaje się z zadaniami zleconymi do wykonania, sposobem i technologią ich realizacji, a następnie przygotowuje maszynę zgodnie z zaleceniami producenta. Operator wykonuje prace ziemne, a jednocześnie śledzi wskazania aparatury kontrolnej i reaguje na zauważone nieprawidłowości. Praca operatora jest pracą wykonywaną pod nadzorem brygadzisty, kierownika budowy lub mistrza, który przydziela operatorowi zakres zadań do wykonania. Na zakres czynności operatora składają się:

  • przygotowywanie maszyny z osprzętem do wykonywania prac, ich konserwacja i naprawa;
  • transportowanie maszyn na miejsce pracy;
  • przygotowywanie obszaru prac i frontu robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • zapoznawanie się z obmiarem prac, wskazówkami geodezyjnymi, sporządzanie dziennego raportu prac;
  • wykonywanie rowów drenarskich z zachowaniem spadku dna z wykorzystaniem koparek drenarskich, koparek wielonaczyniowych oraz koparek wielonaczyniowych łańcuchowych;
  • odspajanie mas ziemnych za pomocą koparek jednonaczyniowych, koparko-spycharek, koparko-ładowarek oraz odspajanie i przemieszczanie mas ziemnych za pomocą zgarniarek, spycharek, równiarek, ładowarek jednonaczyniowych;
  • formowanie nasypów i zagęszczanie mas ziemnych za pomocą maszyn zagęszczających: walców statycznych, wibracyjnych, zagęszczarek i ubijaków;
  • obsługa techniczna, montowanie i demontowanie osprzętów roboczych maszyn;
  • współpraca z osobami nadzorującymi prace.

Operator w swojej pracy korzysta z: koparek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych, koparek drenarskich, koparko-spycharek i koparko-ładowarek, koparek wielonaczyniowych łańcuchowych, maszyn do czyszczenia rowów melioracyjnych, spycharek, zgarniarek, równiarek, ładowarek, walców, zagęszczarek i ubijaków.