Na zakres zadań zawodowych operatora (operator sprzętu budowlanego Bydgoszcz) składają się:

  • 8Przygotowywanie maszyny z osprzętem do wykonywania prac.
  • Przygotowywanie obszaru prac i frontu robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
  • Zapoznawanie się z obmiarem prac, wskazówkami geodezyjnymi, sporządzanie dziennego raportu prac.
  • Wykonywanie rowów drenarskich z zachowaniem spadku dna z wykorzystaniem koparek drenarskich, koparek wielonaczyniowych oraz koparek wielonaczyniowych łańcuchowych.
  • Odspajanie mas ziemnych za pomocą koparek jednonaczyniowych, koparko-spycharek, koparko-ładowarek oraz odspajanie i przemieszczanie mas ziemnych za pomocą zgarniarek, spycharek, równiarek, ładowarek jednonaczyniowych.
  • Formowanie nasypów i zagęszczanie mas ziemnych za pomocą maszyn zagęszczających: walców statycznych, wibracyjnych, zagęszczarek i ubijaków.
  • Wykonywanie orki i wysiewów przy rekultywacji nieużytków z wykorzystaniem ciągników z osprzętem.
  • Obsługa techniczna, montowanie i demontowanie osprzętów roboczych maszyn.
  • Współpraca z osobami nadzorującymi prace.
  • Sprawdzanie jakości wykonywania własnej pracy po kolejnych etapach oraz efektów końcowych.